เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาคภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 / ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน "114 ปี ราตรีปากเกร็ด-เสาธงทอง"

เรื่อง แต่งตั้งผู้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561

 

 

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562