สมาชิกเข้าระบบ
ยูสเซอร์เนม :
รหัสผ่าน :
 

ลืมรหัสผ่าน  |   สมาชิกใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
อบรม Google Apps
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณครู
บุคลากรของโรงเรียน
เว็บไซต์ของครู_อาจารย์
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
เกี่ยวกับคุณครู
รวบรวมเอกสารเผยแพร่
 


ค้นหารายชื่อตามตัวอักษร                     

นางกานต์นารี ธรรมครบุรี
รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนแบบหน่วยสมบูรณ์ที่เน้น
การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  More

 

 

นางนิดา  ม่วงลาย
การศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายบุคคล
เรื่องพลังงานความร้อนกับชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 More

   

นางสาวพรทิพย์ ทศรฐ
รายงานการใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่อง การอ่านจับใจความ
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  More

นายไพฑูรย์  เทพวัลย์
รายงานการศึกษาและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่องระบบต่าง ๆ 
ในร่ายกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  More

นางสาวไพรัช  ศุขมณี
รายงานการสร้างชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค TAI
(Team Assisted Individualization) เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ชั้น ม.5 More

   

นางภาวนา พ่วงหลาย  
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี .. More>>

   

นางมาลัย สังวาลย์วงศ์
รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
รายวิชาภาษาไทย (ท33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  More

นางมนพร  เกื้ออรุณ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาตนเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  More

   

นางยุพิน  พัฒกลับ
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล เรื่องไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัส ว23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  More

   

นางลาวัลณ์  ศรีสมบัติ
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด
 More

   

นางวาสนา รัตนรุจ
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง ความเสี่ยงความเสีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.. More>>
   

นางศิริพร  ช่วงชู
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  อาณาจักรสุโขทัย  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1More>>
   

นายสุรศักดิ์ เพิ่มลาภ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง  รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์พื้นฐาน) 
ว31103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  More>>

นางสมศรี ไชยเสนา
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพระพุทธศาสนา  
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 More

นางสมฤดี  เทพวัลย์
การศึกษาและพัฒนาบทเรียนโปรแกรม  เรื่องกลไกของสิ่งมีชีวิต More

นางสายพิน งามสง่า
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอนสำหรับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการใช้เว็บบล็อก  More

นางสมอุรา  ทองรุ่งโรจน์
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเีรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  
เรื่อง พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  More

นางสุภาพ  ต่างใจ
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  More

นางสุชาดา ถีระแก้ว
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและหลักการเขียนคำไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากเกร็ด  More

นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก
ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟเทเบิล เทนนิส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี    More

นางสุริณี เสริมพงษ์พันธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง เพศศึกษา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี .. More>>
 
เข้าดู(7988)


เกี่ยวกับคุณครูมาใหม่ล่าสุด
A00158 28:3:2012 -  เว็บไซต์ครู (1598)
A00157 5:2:2014 -  รวบรวมเอกสารเผยแพร่ (7988)
A00156 28:3:2012 -  ตารางสอน 2/54 (1817)
ดูทั้งหมด>>