- แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานกีฬาและห้องน้ำ
  อาคารศูนย์กีฬาชั้นล่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน
  จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)    
 

 

- วันที่ 24 ม.ค.62 น.ร.ม.3  สอบ Pre-O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET
  ประจำปี 2561 ในวันที่ 2-3 ก.พ.62

-  22-23 มกราคม 2562 โรงเรียนปากเกร็ดเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
    "ฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 7"  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

-   ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่าน.."ประชุมครูประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562"
    ในวัน พฤ. ที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องโสตฯ

 

- การประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปี 2561
- ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 16  (16th IJSO)
   และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO)
- ระชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   (กรณี ปกติ) ปี 2562
- ประกาศด่วนที่สุด เปิดรับสมัครอัตราจ้าง
- โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศ สพม.3 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ "เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้" ปีการศึกษา 2561
- ฮีโร่ ม.6 วัดสุทธิฯ เข้าพบนายกฯ เน้นย้ำจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
- การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 "ปาริขาติเกมส์ ครั้งที่ 7"