ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน หลายรายการ  ในงานมหกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2561

การแข่งขัน Cover Dance
รองชนะเลิศอันดับ 2

1.นายภิญโญภาคย์ บำรุงศักดิ์ ม.5/10
2.น.ส. ศิริพร มีแก้ว ม.5/6
3.น.ส.กัญญาณัฐ แสงคำ ม.5/2
4.น.ส.ดาริกา เพริดพริ้ง ม.5/1
5.น.ส.ทิพย์สุดา สุริยะภา ม.4/7
6.น.ส.จุฑามาศ ติธรรม ม.4/9
7.ด.ญ. สิริินรี ประทีบ ณ ถลาง ม.3/3

ครูผู้ฝึกซ้อม
    ครูปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์
    ครูอาภากร โพธิ์สุข

 

 

 

การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ / คำขวัญ
ชนะเลิศทั้ง 4 รายการ

1. แต่งคำประพันธ์ ม.ต้น
    ด.ญ.อินทิรา บุญรอด
    ด.ญ.พศิกา ล้อนพรัตน์
2. คำประพันธ์ ม.ปลาย
    น.ส.จิราวรรณ ชัยสมิต
    นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์

3. คำขวัญ ม.ต้น
    ด.ญ.อรรัมภา ม่วงไข่
    ด.ญ.ลาภิศ โลหะพรหม
4. คำขวัญ ม.ปลาย
    นายพันเก้า สามงามไพร
    นายภูริภาคย์ บุญสม

ครูผู้ฝึกซ้อม
    ครูน้ำฝน ทะกลกิจ
    ครูชาคริต กิมสร้าง
    ครูธัญประภา ดาวังปา

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชนะเลิศม.ปลาย

ม.ต้น ด.ญ.รัญชิดา เผือกยิ้ม

ม.ปลาย น.ส.พลอยสวย สกุลเทวาสถิตย์

ครูผู้ฝึกซ้อม
    ครูนิพล โตพูล
    ครูอาภากร โพธิ์สุข

 

 

 

 

 

   

 

วาดภาพ ม.ปลาย
    น.ส.ไอรดา ฮาซันบิน
    นายภูรินท์ คะเนแน่น

 

ตอบคำถามยาเสพติด ม.ปลาย
    น.ส.ศศิญา ตานีเทพ
    น.ส.ชัญญา พึ่งมา

ครูผู้ฝึกซ้อม
    ครูมงคล สีนวล

 

ครูผู้ฝึกซ้อม
    ครูวรรณนิภา ศรีนาค

1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg