รหัสวิชา ง22101 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)  ระดับ  ม.2  จำนวน  1  หน่วยกิต

ครูเนตรนภา บุญศิริ