คำสั่งย้อนหลัง

คำสั่งที่  119/2563

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและคณะทำงานระดับชั้น
ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  115/2563

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  109/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนและจ่ายเงิน
โครงการสนหับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/63

คำสั่งที่  108/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  106/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดชุดหนังสือแบบเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  99/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

คำสั่งที่  91/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อความ

แจ้งการปิดพื้นที่โรงเรียนปากเกร็ดเด็ดขาด เป็นเวลา 7 วัน

คำสั่งที่  83/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  49/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  3/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2562
"ปากเกร็ดนิทรรศ พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์งาน สู่มาตรฐนส
ากล"

 

  
คำสั่งย้อนหลัง

แก้ไขครูเวรรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2563
แก้ไขครูเวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม (เพิ่มเติม)  / มิถุนายน (ครั้งที่ 2)

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนมีนาคม(พิเศษ)/เมษายน/พฤษภาคม

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เวรวันหยุดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562-มกราคม 2563 (เพิ่มเติม)