คำสั่งย้อนหลัง

คำสั่งที่  1/2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

คำสั่งที่  264/2563

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติม

คำสั่งที่  259/2563

เรื่องแก้ไขครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19)
ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

คำสั่งที่  258/2563

เรื่องแต่งตั้งครูรับผิดชอบเวรประจำวัน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ภาคเรียนที่ 2 / 2563

** ตารางเวร **

คำสั่งที่  247/2563

เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี 2563

คำสั่งที่  242/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คำสั่งที่  241/2563

เรื่อง อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

คำสั่งที่  224/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียน 2/2563

 

  
คำสั่งย้อนหลัง

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติม

เรื่องแก้ไขครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19)
ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำจุุด


PDF

 


Word