คำสั่งย้อนหลัง

 ** 2564 **

คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำวันจันทร์ - ศุกร์ 2/2564

 

คำสั่งที่  222/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียน รอบระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564

คำสั่งที่  182/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Metting ประจำภาคเรียนที่ 1/64

คำสั่งที่  158/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "การเรียนเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ ชั้น ม.ปลาย"

คำสั่งที่  137/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมเอกสารและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล

คำสั่งที่  130/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางรูปแบบคุณลักษณะและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คำสั่งที่  125/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รอบที่  4 ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งที่  97/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  90/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่  80/2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 / ม.4 ปี 2564

คำสั่งที่  69/2564

เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ปีการศึกษา 2564
   

  
คำสั่งย้อนหลัง

 

 

 

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกรกฎาคม 2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมิถุนายน 2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (กรณีพิเศษ สอบ O-NET)

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือน มีนาคม 2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติม

เรื่องแก้ไขครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19)
ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งเวรประจำจุุด


PDF

 


Word

 ** 2563 **

คำสั่งที่  264/2563

เรื่องแต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19) เพิ่มเติม

คำสั่งที่  259/2563

เรื่องแก้ไขครูเวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ฉบับพิเศษ COVID-19)
ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

คำสั่งที่  258/2563

เรื่องแต่งตั้งครูรับผิดชอบเวรประจำวัน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ภาคเรียนที่ 2 / 2563

** ตารางเวร **

คำสั่งที่  247/2563

เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปี 2563

คำสั่งที่  242/2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คำสั่งที่  241/2563

เรื่อง อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

คำสั่งที่  224/2563

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับลงทะเบียน 2/2563