รายชื่อครูที่ปรึกษา ชื่อชุมนุมและจำนวนนักเรียนในชุมนุม
 

กิจกรรมตามนโยบาย    ลดเวลาเรียน   เพิ่มเวลารู้   ปีการศึกษา  2560

ลำดับ

ครูที่รับผิดชอบ

ชื่อกิจกรรม(ชุมนุม)

จำนวนสมาชิก

สถานที่

หมายเหตุ

งานแนะแนว

1

นางสุพิศ รนขาว Project  "H"

18

812

 

2

นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์ ต้นอ่อนทานตะวันประโยชน์อนันต์

48

ม.3/10

 

3

นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี Heart สะอาดทั่วทิศ

32

ม.2/9

 

4

นางสาวกันยกานต์ สาริการินทร์ Heart

34

ม.4/10

 

5

นางณัฎฐนันท์ โล่ห์นารายณ์ พอเพียงและเพียงพอ

22

ม.1/11

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

7

นายนิพล โตพูล ดนตรีไทยร่วมสมัย

26

435

 

8

นางวชิรา ศิริจิตรจินดา ศิลป์สร้างสรรค์สู่ชุมชน

 

821

 

9

นายสิริวัฒน์ ปราณี วงโยธวาทิต

25

831

 

10

นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์ นาฏศิลป์ไทย

37

431

 

11

นางสาวนิภาวรรณ ผุสดี จิตรกรรมสร้างสรรค์

17

841

 

12

นายอาภากร โพธิ์สุข โขน

21

432

 

13

นายกมล ทองดอนตัน วงดนตรีสากล

39

832

 

14

นางสาวศศิวิมล แสงกรด Making Design

20

821

 

15

นางสาวนิสิตา เมธาวราพร Design by me

20

822

 

16

นายมงคล สีนวล จิตรกรรมฝาผนัง

31

842

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

17

นางชาลิสา รักษาศรี Math for fun

3

ห้องคณิตศาสตร์

18

นางชื่นจิต โฉมอุดม ลูกเสืออาสาโรงเรียนปากเกร็ด

10

ห้องม.3/14

 

19

นางเบญจมาศ สุชาติพงศ์ บาสเกตบอล

3

2503

 

20

นายเมธี ชราศรี Dog lover

32

MLC 2

 

21

นายสุมิตร จิตคงสวัสดิ์ เล่าสู่กันฟัง

25

2304

 

22

นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์ MATHS FOR ENT

5

2402

 

23

นายธานี เวียงวีระเกียรติ คณิต คิดสนุก

13

772

 

24

นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

 

2304

 

25

นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง MATH - T- ded

23

MLC 2

 

26

นายอภิวัฒน์ จันทร์ทองคำ M ath   Analysis

0

กลางสนาม

 

27

นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิ์นุช ZAB นัว ครัวอีสาน

12

1412

 

28

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล แหวนทอง คณิต คิดเลขไว

25

1212

 

29

นางสาวเดือน บุญจวง ZAB นัว ครัวอีสาน

20

MLC 1 

 

30

นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล ZAB นัว ครัวอีสาน

16

MLC 1 

 

31

นางสาวเตือนตา สุพรรณทอง IQ 180

25

771

 

32

นางสาวปิยะนุช บุตรมาตย์ ZAB นัว ครัวอีสาน

20

MLC 1 

 

33

นางสาวเมลดา รุ่งเรือง มหัศจรรย์ผ้าสักหลาด

16

ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

34

นายอนุชิต  เนตรจุ้ย แก๊งลูกหมู

21

1207  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

35

นางประทิน พ่วงแพ บาสเกตบอล 19 725  

36

นางรัชดา นิลโมจน์ ยุวชนประกันภัย 20 724  

37

นางลักษณา ดลเสถียร ตามรอยภูมิปัญญา 20 2303  

38

นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์ ช่วงมหาสนุก 24 1211  

39

นางจตุพร ปุกิจ อาหารพื้นบ้าน 21 ห้องปกครองชั้น 1

40

นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์ DJ น้อยตามรอยความพอเพียง 25 ห้องเศรษฐกิจพอเพียง

41

นางสาวชนันญา อุ่นใจ งามอย่างไทย 15 2403  

42

นางสาวสมร โกวิทชัย สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง 21 2401  

43

นางพรวิไล ทับแสง        

44

นางสาวดวงกมล ตันกิติภิญโญ ยาดมสมุนไพร 27 2204  

46

นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประวัติศาสตร์สัญจร 12 ห้องอาเซียน  

47

นางสาวกรกนก ดัดแวว เรียงร้อยถ้อยคำสร้างสรรค์บน Social Media 25 2402  

48

นายนวพรรษ ศุภวรางกูล ภูมิศาสตร์สัญจร 29 จริยธรรม  

49

ว่าที่ร.ต.ปิยะนันท์ จันทาบัว เกมเมอร์รุ่นใหม่ หัวใจ E sport 31 1312  

50

นายสุวิชัย เวทย์โส PANKLA STUDIO 30 2407  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

51

นายเฉลิมพงษ์ พลอยแดง เทเบิลเทนีส 40 ศูนย์กีฬาชั้นล่าง  

52

นายประสาน ปิ่นนิล แบดมินตัน 26 อาคารโดม  

53

นางภาวนา พ่วงหลาย หัตถบำบัด 10 514  

54

นางลลิลลา ธรรมานุชิต Exercise for Health 46 ศูนย์กีฬาชั้นบน  

55

นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก พระเครื่อง 28 ห้องสมุดพละ  

56

นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์ ฟุตบอล-ฟุตซอล 30 สนามฟุตบอล  

57

นางสาวสมพร พรมรักษา กรีฑาเพื่อสุขภาพ 40 สนามกีฑา  

58

นางสาวนิธิดา พลายแก้ว Health Care 20 ห้องพยาบาล  

59

นายอภิสิทธิ์ สองศรี Health Care 18 ห้องพยาบาล  

60

นายวุฒินันท์ พรมนัส วอลเลย์บอล 59 โดมกีฬา  

61

นายเสรี อุส่าห์ดี กรีฑา 30 สนามกีฑา  

62

นางสาวญานิน สารพงษ์ ว่ายน้ำ 30 สระว่ายน้ำ  

63

นางสาววรรณิภา ศรีนาค Health Care 20 ห้องพยาบาล  

64

นายสมศักดิ์ พลายด้วง มวยไทย 75 สระว่ายน้ำ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

66

นางเบญจมาศ สุขเกษม ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 20 433  

68

นางณัฐธิดา ทองทา เกษตร 20 424  

69

นางสาววรุณนภา ริณพัฒน์ เกษตร 21 424  

70

นายสุชิน สุขเกษม นายช่างน้อย 20 414  

71

นายประกาศิต ปราบพาล นายช่างน้อย   414  

72

นางสุธิดา อุไรวงศ์ CLIP FOR ME 2 2205  

73

นางสาวอนุสรา   สินธุสุข สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 14 414  

74

นางเนตรนภา บุญศิริ เว็บไซต์โรงเรียน 25 2205  

75

นายสมมาต แก่นจันทร์ กัดกระจก 20 412  

76

นางสาวอัญชลี พสกบุตร เครื่องแขวนไทย 20 1102  

77

นางสาวนิธิกานต์ เกล้าเกษร โครงงานสร้างสรรค์ 17 722  

78

นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ PAKKRED PHOTO 18 ห้องโสต  

79

นายพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ กราฟฟิก ดีไซน์ 17 ห้องโสต  

80

นายศุภวิชญ์ ฤทธิ์มาก Film Maker 21 ห้องโสต  

81

นางสาววาสนา โสภารักษ์ Com Plus 20 2208  

82

นางสาวทิพย์สุดา กิจโอสถ ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 19 433  

83

นางสาวสุมิตรา สุขสุวรรณ บรรณารักษ์น้อย 41 ห้องสมุด  

84

นางพัชรี เรือนเพ็ชร บรรณารักษ์น้อย 30 ห้องสมุด  

85

นางสาวกัญจนา คชศิริ บรรณารักษ์น้อย 33 ห้องสมุด  

86

นางสาวเอื้องอรุณ อ่อนทุม E-book 21 2207  

87

นางสำเริง หล่อประเสริฐ E-book 22 2207  

88

นางสาวลลิตา

นนทวิศรุต ดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 23 2208  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

89

นางกานต์นารี ธรรมครบุรี พืชศึกษา 10 755  

 

นางสาวชญาภา นิลมณี พืชศึกษา 10 755 ดูแลร่วม

90

นางสาวภัทราวดี มากแสง Invester (อายุน้อยร้อยล้าน) 23 742  

91

นายสุชากรณ์ พวงทอง Invester (อายุน้อยร้อยล้าน) 21 742  

92

นางสาวสุภาณัน ยศมงคล โครงงานวิทย์ม.ปลาย 19 741  

93

นางสาวธิตินันท์ นาจาน สร้างสรรค์พัฒนาวิทย์ 29 747  

94

นายวิศรุต ศรีนวล สร้างสรรค์พัฒนาวิทย์ 21 745  

95

นายปิยะ บริสุทธิ์เพ็ชร์ พฤกษศาสตร์ 57 744  

96

นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์ ดอกไม้รีไซเคิล 19 754  

97

นายดิฐธิเดช แจ้งคต สิ่งประดิษฐ์และร่มพยุงไข่ 20 765  

98

นางสาวจิตสุภา   ฤกษ์อำนวยชัย Science Activities 14 762  

99

นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 20 768  

100

นายไกรวัชร บัวเทศ อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 20 768  

101

นางสาวปิยะธิดา พึ่งพินิจ Plastic cap recycle 20 767  

102

นางกัลยา ทำบุญ เครื่องปั้นดินเผา 24 761  

103

นางสาวณัฎฐณิชา กูลเกื้อ Plastic cap recycle 15 767  

104

นางสาวพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์ ผ้ามัดย้อม 25 745  

105

นางสาววชิราพร กองสุข ผ้ามัดย้อม 25 745  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

106

นางเตือนใจ ขมิ้นเขียว ของมือสองมีค่า 53 1302  

107

นางมุขสุดา ถีระแก้ว ของมือสองมีค่า   1302  

108

นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ ภาษาไทยในเสียงเพลง 10 ห้องศูนย์ภาษาไทย  

109

นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีป ภาษาไทยในเสียงเพลง 10 ห้องศูนย์ภาษาไทย  

110

นางสาวชนกพร   ฟักสังข์ ภาษาไทยในเสียงเพลง 12 ห้องศูนย์ภาษาไทย  

111

นางสาวโชติกา พูลทรัพย์ ศิลปะการผูกผ้า 29 1207  

112

นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ ละครวิทยุ 25 1306  

113

นางสาวบูรณา แก่นจำรูญ ละครวิทยุ 26 1306  

114

นายวสันต์ ศักดาศักดิ์ โอ้เอ้วหารราย 8 หน้าห้องการเงิน  

115

นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก โอ้เอ้วหารราย   หน้าห้องการเงิน  

116

นายชาคริต กิมสร้าง ศิลปะการแสดงกับภาษาไทย 25 กลุ่มสาระภาษาไทย  

117

นายธัญประภา ดาวังปา ศิลปะการแสดงกับภาษาไทย 27 กลุ่มสาระภาษาไทย  

118

นายภูริณัฐ มังครักษ์ หมอภาษา 24 1405  

119

นางสาวศิริรัตน์ ป้องปิด อ่านเอาเรื่อง 16 1310  

120

นางสาวสุนิษา ปาโน อ่านเอาเรื่อง 17 1310  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

121

นางชาลินี มุสตัง ติงกี ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมจีน 26 1212  

122

นางพรทิพย์ ฤทธิ์จำรัส เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง 25 2202  

123

นางพรพิมล อ้นไชยะ Reading Club 2 757  

124

นายสราวุธ โกษะโยธิน เรียนรู้ภาษาเยอรมัน 22 723  

125

นางสุธาทิพย์ ธีรประสาธน์ English For Teens 15 764  

126

นายณัฐพล เพ็งโสภา ชุมนุม Anime Gushi ! 26 ห้องสมุด  

127

นางสาวปิ่นอนงค์ ซื่อตรง On s' amuse ensemble! 34 775  

128

นางสาวสุวิภา มาลากาญจน์ Crossword   2403  

129

นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น Speaking Club 12 774  

130

นางสาววิไลพร วงศ์ฤทธิ์ PK Love Poll 11 724  

131

นางสาวพิมชนก วิริยจารี Japanese ' s World 30 726  

132

นายณพวุฒิ เชาวน์เชฏฐ์ Acoustic Cover (Music Cover) 32 2404  

133

นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย Crossword 30 721  

134

นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล ภาษาพาเพลิน (จีน) 25 1406  

135

นางสาวสุกัญญา จงจิตต์สุข ENG Entertain 15 721  

136

นายวชิระ ประสานพันธ์ ชมรมเพาะเห็ด 34 โรงเพาะเห็ด  

137

นางสาวอรรจฐานิศร์ ถือธรรม Korean Cuture 25 723  

138

นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ท่องไปในโลกกว้าง 25 2201  

139

นางสาวสุจินันท์ มณีวงษ์ I love speaking 18 765  

140

นางสาววรวรรณ        สุขสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ 17 1405  

141

นางสาวจิราภรณ์  เสืออินทร์ Sight Word 9 1305  

142

นางสาวกันตรัตน์ พงษ์พานิช DIY I-DEAS 26 1205  

143

นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์ อ.ย.น้อย 23 765