เอกสารงานพัสดุที่สามารถดาวน์โหลดได้

ประกาศจากงานพัสดุ

ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

ใบเสนอราคาจ้าง

ใบเสนอราคาซื้อ